F STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. Mikołaja Kopernika

 

F WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

 

F REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

 

F SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupc

 

F PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

 

F REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

F PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ ODDZIAŁÓW ZEROWYCH

  F STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH

I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIAMI

w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Biskupcu

 

F REGULAMIN RODZICÓW

 

F SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szk. 2017/18

F CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO