STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. Mikołaja Kopernika  

 

 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

 

 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE

 

  - przyroda - Joanna Chylińska

  - geografia - Joanna Chylińska

  - biologia - Joanna Chylińska

  - matematyka - Sylwia Sadowska

 -  matematyka - Marta Dembek

  - fizyka - Sylwia Sadowska

  - język angielski - Kamil Szczepański

  - język polski - Jolanta Sokołowska, Monika Bartycha-Danielewska

  - informatyka - Krzysztof Radziwilski

  - matematyka Tatiana Jarzembowska

  - edukacja dla bezpieczeństwa Tatiana Jarzembowska

  - j. niemiecki Grażyna Wasiak

  - plastyka Grażyna Wasiak

  - religia - Dorota Narewska

  - historia - Przemysław Zbonikowski

  - technika - Przemysław Zbonikowski

  - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciele klas 1-3

  - biologia - Anna Puwalska

  - chemia - Anna Puwalska

  - religia - ks. Krzysztof Stasal

  - historia - Jolanta Szymecka

  - wiedza o społeczeństwie - Jolanta Szymecka

 

 

 

 

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

 

 SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

 

POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIE GABINETU STOMATOLOGICZNEGO

 

 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

 

 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

           załączniki do regulaminu ZFŚS:

            - wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie

            - wniosek o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci

            - wniosek o świadczenie rzeczowo - materialne

            - wniosek o dofinansowanie wycieczki krajowej lub zagranicznej

            - wniosek o przyznanie pomocy finansowej

            - wniosek o przyznanie pożyczki

            - umowa w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe

            - oświadczenie o dochodzie na członka rodziny

            - oświadczenie o dochodzie nauczyciela emeryta / rencisty

            - wysokość świadczeń z ZFSŚ

 

 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ ODDZIAŁÓW ZEROWYCH

 REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH

I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIAMI

w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Biskupcu

 

 REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szk. 2017/18

 CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO