Stowarzyszenie 

 

    „Rozwiń Skrzydła

 

w Biskupcu

 

 

 

Dane Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła”

13-340 Biskupiec

Ul. Grudziądzka 38

Tel/fax: 56 4745109

NIP: 8771473479

REGON: 280620620

KRS: 0000388010

Prezes Zarządu: ks. Krzysztof Stasal

Wiceprezesi: Grażyna Wasiak, Aleksandra Fidrych

Sekretarz: Anna Witkowska

 

Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” powstało z inicjatywy Dyrekcji i nauczycieli Szkoły Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika  w Biskupcu w maju 2011r.

Dnia 03.06.2011r zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Swoją działalność rozpoczęło 1 września 2011r.

 

Cele statutowe Stowarzyszenia „Rozwiń Skrzydła”:

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

·      Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

·       Ochrony i promocji zdrowia

·       Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

·       Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

·       Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

·       Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

·       Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

·       Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,

·       Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

·       Ratownictwa i ochrony ludności,

·      Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

·       Upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej,

·       Rozwoju turystyki,

·       Działań na rzecz integracji mieszkańców  wsi i okolic,

·       Działań na rzecz promocji wsi,

·       Wspierania inicjatyw społecznych na rzecz infrastruktury wsi.

 

Stowarzyszenie współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, Urzędem Gminy Biskupiec i szkołami z terenu gminy Biskupiec.

 

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła”:

·       „W zdrowym ciele zdrowy duch”( czerwiec 2012 ) – celem projektu było promowanie zdrowego trybu życia oraz integracja społeczności lokalnej. W ramach projektu zorganizowano piknik rodzinny dla społeczności lokalnej.   (zobacz więcej)

·       „ Bezpieczni na lądzie i w wodzie” ( wrzesień 2013 – maj 2014) – celem projektu było zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pływania, bezpiecznego poruszania się po drodze i udzielania pierwszej pomocy. (zobacz galerię zdjęć)

·       „Serca-sercom” ( czerwiec 2014 ) . Zadanie to miało na celu przede wszystkim integrację osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia, wzajemnej akceptacji, zwiększenie zaangażowania we współpracę rodzin osób niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi, zwiększenie społecznego zaangażowania uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupcu w pomoc niepełnosprawnym, ich rodzinom i otoczeniu.

W ramach tego projektu zorganizowano IV Spotkanie Integracyjne z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka. (zobacz więcej)